Ontslagbrief schrijven

Welkom op Ontslagbrief.org! Gespecialiseerd in ontslagbrieven en alles wat erbij komt kijken, met volledige ontslagbrieven die gratis te gebruiken zijn.

Een ontslagprocedure kan chaotisch, stressvol en een emotionele gebeurtenis zijn, soms zelfs een combinatie hiervan. Zeker als je ooit een leuke vacature dacht te hebben gezien en de baan tóch niet bij je bleek te passen… Allerlei zaken dienen opgezocht te worden, zoals omtrent de hele ontslagprocedure, en als het daarbij ook nog eens de eerste keer is dat iemand geconfronteerd wordt met het moeten schrijven van een ontslagbrief, dan kan hulp in de vorm van degelijk naslagwerk en voorbeelden zeer welkom zijn.

Op deze website zijn allerlei voorbeelden, templates en zelfs volledige ontslagbrieven eenvoudig te downloaden, om vervolgens aan te passen en zelf te gebruiken.

De voorbeelden zijn originele brieven, niet eerder opgesteld, dus niet van derden of andere bronnen verkregen.  Op deze manier wordt naast de echtheid van onze ontslagbrieven, met de voorbeelden daarvan, allerlei adviezen en informatie ook de originaliteit en uniciteit gewaarborgd.

In de loop der tijd zal er nog meer materiaal op de website aangevuld worden, met als gevolg dat er nog meer ontslagbrieven zullen zijn met een bredere keuze aan voorbeelden.

Alle ontslagbrieven worden uitvoerig gecontroleerd op correct taalgebruik, juistheid van informatie en andere criteria.  Daarnaast is het ook mogelijk voor de gebruikers van de website om contact op te nemen, voor het geval er iets, bijvoorbeeld, niet klopt of ontbreekt.

De stijl van ontslagbrieven is heel variërend, gebaseerd op het werk, of het soort werk, de werkplek en andere factoren.  Zo zijn sommige voorbeelden formeel of juist informeel en soms een gulden middenweg, gezien het feit dat een goed afscheid ook heel belangrijk kan zijn en waar enige informaliteit zelfs gewenst is.

Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Let op: Alles wat tussen donkerblauwe blokhaken ([]) staat is waar één of meerdere keuzes gepresenteerd worden.  Alles dat helder blauw is geschreven is variabel of waar ontbrekende tekst (zoals de naam in een aanhef) ingevuld dient te worden.  Uiteraard is sowieso alles naar wens aan te passen.

 

plaats en datum: [plaats], [datum]
inzake: beëindiging arbeidsovereenkomst

 

Geachte [mevrouw/heer [naam]/afdeling persooneelszaken],

Bij deze wil ik u informeren dat ik per [datum] mijn dienstverband zou willen opzeggen en daarmee mijn ontslag aanbied, met inachtneming van de opzegtermijn van een [tijdsbestek], per [datum].

[Gezien reden voel ik mij genoodzaakt om mijn dienstverband een halt toe te roepen.]

Graag ontvang ik een bevestiging en informatie omtrent mijn ontslagprocedure.  Mocht u een gesprek op prijs stellen, aangaande mijn ontslag, ben ik hiervoor beschikbaar.

Veel dank voor de samenwerking en werkervaring.

 

Hoogachtend,

[naam]

 

De bovenstaande brief is een voorbeeld van een formele brief, met weinig tot geen informaliteit.  De adressering ontbreekt, zoals gebruikelijk bij brieven per reguliere briefpost, maar dat is voor een bericht per e-mail niet of minder een probleem.  Mocht het wel gewenst zijn, lees meer in andere artikelen op de website.

Hieronder volgt een ander voorbeeld van een ontslagbrief:

plaats en datum: [plaats], [datum]
betreft: beëindiging dienstverband

 

Beste mevrouw/meneer [naam],

Met niets anders dan tegenzin en een bedrukt gevoel wil ik iedereen bedanken en bij deze melden dat ik vanaf [datum] helaas mijn werkzaamheden zou willen beëindigen, zodat ik hiermee mijn ontslag mag aanvaarden.  Ik neem natuurlijk de opzegtermijn van [tijdsbestek] in acht, vanaf [datum].

[Vanwege reden ben ik genoodzaakt om te stoppen met werk. […]]

Ik heb mijn tijd als bijzonder prettig en leerzaam ervaren, maar wegens omstandigheden ben ik genoodzaakt om mijn werk bij dit bedrijf te beëindigen. Als er nog behoefte is aan een gesprek wat betreft mijn ontslag dan hoor ik het graag.

Wellicht dat ik in de toekomst ooit weer in dienst kan treden bij dit bedrijf, maar voorlopig zal ik afscheid van het bedrijf moeten nemen.

Nogmaals veel dank voor alles en dat ik al die tijd in het bedrijf heb mogen werken, het was een waar privilege.

 

Met vriendelijke groet,

[naam]

 

De bovenstaande brief is veel informeler geschreven, tot bijna nonchalant in sommige passages.

Afhankelijk van wat voor soort organisatie het betreft, ook wat voor soort werksfeer of cultuur er heerst, zal de afweging gemaakt moeten worden wat voor soort ontslagbrief het beste gebruikt kan worden.

In een ontslagbrief, formeel of informeel, is het belangrijk om correct om te gaan met data.  Controleer de genoemde data en refereer ook naar gehouden gesprekken of naar gesprekken die nog moeten plaatsvinden, indien van toepassing natuurlijk.

In de bovenstaande voorbeelden worden optionele redenen voor een ontslag gegeven. Tenzij de werkgever om een reden vraagt is het geven van een reden niet nodig.  Bij een ontslag bij een organisatie met prettig werkverband en vriendelijke verstandhouding met de organisatie of collega’s is het echter wel aan te raden. 

Niet zo zeer als sympathiek gebaar, uiting van oprechtheid of beleefdheid, maar ook vanwege het feit dat bedrijven geregeld met elkaar in contact staan, vooral bedrijven in dezelfde branche of sector. De werknemer kan op deze manier mogelijk enige reputatieschade oplopen. Dit kan vaak eenvoudig vermeden worden, door eenvoudig vriendelijk en beleefd te blijven, dus ook bij een ontslag.

In het bovenstaande voorbeeld is de keuze voor de persoonlijke voornaamwoorden open gelaten en naar eigen keuze in te vullen, formeel of informeel.

Hoewel, zoals eerder gezegd, de toonzetting ietwat informeel is, is het misschien toch belangrijk om bijvoorbeeld de desbetreffende leidinggevende of medewerker van personeelszaken met “u” aan te spreken. Zeker omdat de werknemer niet altijd in contact heeft gestaan met iedereen binnen het bedrijf, waaronder iedereen die zich eventueel dient te buigen over een ontslag, of simpelweg omdat de bedrijfscultuur het er niet naar maakt.

Beleefdheid tonen kan nooit kwaad. Het kan hoogstens verbazing tot lichte verontwaardiging oproepen wanneer de werknemer van informeel naar zeer formeel omschakelt, in het geval wanneer er voorheen altijd een informele en gemoedelijke werksfeer bestond tussen werkgever en werknemer, en dan kan het wellicht als afstandelijk worden beschouwd.

Een werkgever beseft zich natuurlijk dat een ontslagprocedure een serieuze aangelegenheid is en wanneer de werknemer daar op deze manier blijk van geeft is daar natuurlijk wel begrip voor op te brengen.  Kortom, iets is niet per definitie fout wat betreft de toonzetting en wijze van aanspreken.

Meer voorbeelden van ontslagbrieven zijn elders op deze website te vinden, waar formuleringen die uitwisselbaar zijn wellicht alternatief of ook gebruikt kunnen worden indien gewenst, mochten de formuleringen uit de bovenstaande voorbeelden niet geschikt zijn.

Zie de rest van de website voor meer voorbeelden van ontslagbrieven.